Saturday, November 12, 2011

การสร้าง Railing ให้มี Slope ตามบันได

ปัญหาเล็ก ๆ ที่ถามกันบ่อยครับ เมื่อต้องการสร้าง Railing เพื่อใช้เป็นราวกันตก แต่ Railing ไม่ Slope ไปตาม Slope ของบันได ดังรูป

เราต้องเลือกให้บันได เป็น Host ของ Railing โดย

1. เลือกราวบันไดที่ต้องการแก้ไข จากนั้นเลือกคำสั่ง Edit Path ที่ Modify | Railings Tab > Mode > Edit Path

2. เลือกคำสั่ง Pick New Host ที่ Modify | Railing>Edit Path Tab > Tools > Pick New Host จากนั้นมา Click ที่บันได

3. ใช้คำสั่ง Split Element ที่ Modify | Railing>Edit Path Tab > Modify > Split Element ตัดเส้น Path ของบันไดในจุดที่มีการเปลี่ยน Slope ทุกจุด

4. กด Finish Edit Mode ที่ Modify | Railing>Edit Path Tab > Mode > Finish Edit Mode จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป


No comments:

Post a Comment