Wednesday, November 30, 2011

การวางแปหลังคาด้วย Beam System

ขอหยิบยกการวางแปในโครงสร้างหลังคาใน ซึ่งเป็นคำถามใน ThaiBIM มาแบ่งปันกันครับ ^^

1. เตรียมพื้นที่ที่จะวางแป

2. เลือกคำสั่ง Beam System ที่ Structure Tab > Structure > Beam System

3. เลือกชนิดและขนาดของแปที่ต้องการ ที่ Properties > Pattern > Beam Type (หากไม่มีให้ Load จาก Library ที่ Structural > Framing)

4. กำหนดระยะห่างระหว่างแปเป็น 600 มิลลิเมตร (หรือค่าที่ต้องการ) ที่ Properties > Pattern > Fixed Spacing

5. กำหนดระนาบที่ต้องการวางแป โดยเลือกคำสั่ง Set Work Plane ที่ Modify|Create Beam System Boundary Tab > Work Plane > Set

6. ที่ Work Plane > Specify a new Work Plane > เลือก Pick a plane จากนั้นกด OK

7. จากนั้น Click บนระนาบที่ต้องการ ดังรูป

8. วาด Profile เพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการวางแป

9. ทิศทางของการวางแป จะถูกกำหนดโดยเส้นที่มีเส้นสั้น ๆ สองเส้นขนาบอยู่ หากต้องการเปลี่ยนให้เลือกที่คำสั่ง Beam Direction ที่ Modify|Structural Beam System>Edit Boundary Tab > Draw > Beam Direction > Pick Line

10. เลือกเส้นที่ต้องการให้เป็นตัวกำหนดทิศทางของแป
11. กด Finish Edit Mode ที่ Modify|Structural Beam System>Edit Boundary Tab > Mode > Finish Edit Mode

12. หากแปจมลงไปในระนาบ ให้ยกขึ้นโดยกำหนดค่าที่ Properties > Constraints > z-Direction of Value ให้มีค่าที่กับความลึกของแป (ในที่นี้เป็น 140)

13. ผลลัพธ์ที่ได้

14. เมื่อทำครบสองด้าน จะได้ผลดังรูป

No comments:

Post a Comment