Saturday, November 12, 2011

การแก้จุดต่อข้อหักของราวบันได

อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับ Railing คือ ในส่วนที่มีการหักของบันไดมักจะหายไปหรือไม่ต่อเนื่อง ดังรูป

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ ให้เพิ่มระยะให้กับหักของ Railing ดังนี้ครับ

1. เลือกราวบันไดที่ต้องการแก้ไข จากนั้นเลือกคำสั่ง Edit Path ที่ Modify | Railings Tab > Mode > Edit Path
2. เพิ่มระยะหักให้กับบันได ดังรูป


3. กด Finish Edit Mode ที่ Modify | Railing>Edit Path Tab > Mode > Finish Edit Mode จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

หรือไม่ก็คงต้องเขียนข้อต่อขึ้ันมาใหม่ ด้วยการสร้าง Family หรือ Model In-Place ครับ

1 comment: