Tuesday, August 6, 2013

การสร้าง Slab Edge บนพื้น Slope
ใน Revit พื้น (Floor) ที่ทำ Slope ไว้ก่อนแล้วเราจะไม่สามารถเพิ่ม Slab Edge ได้ ดังนั้นจึงต้องวาง Slab Edge ก่อนถึงปรับพื้นให้มี Slope ดังนี้

1.       สร้างพื้น

2.       วาง Slap Edge
2.1.    เลือกคำสั่ง Slab Edge ที่ Architectural Tab > Build > Floor > Slab Edge

2.2.    วาง Slab Edge ที่ขอบพื้น และ จัดตำแหน่ง
3.       กำหนด Slope ด้วย Slope Arrow
3.1.    เลือกพื้น และใช้คำสั่ง Edit Boundary ที่ Modify Tab > Mode > Edit Boundary

3.2.    เลือกคำสั่ง Slope Arrow ที่ Modify Tab > Draw > Slope Arrow

3.3.    กำหนด Slope Arrow ขึ้นบนพื้น พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง หรือ Slope ที่ต้องการ

3.4.    กด Finish ที่ Modify Tab > Mode > Finish
4.       ผลลัพธ์ (สัญลักษณ์ เพิ่มต่างหากด้วย Spot Slope ครับ)

หมายเหตุ แม้เราสามารถสร้างพื้น Slope ได้ด้วยชุดคำสั่งใน Modify > Shape Editing แต่ผลลัพธ์ที่ได้ Slap Edge จะไม่ปรับตาม Slope ที่ทำขึ้น