Monday, May 7, 2012

Create Revit Family (Basic) - Part 2

ตามติดด้วย Part 2 กันครับ


ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่เราได้สร้าง Reference Plane ไว้เหมือนกับการสร้างแบบร่างหรือขอบเขตการทำงานไว้ ครั้งนี้เราจะมากำหนด Parameters เพื่อให้ "กล่อง" ของเราสามารถขยายขนาดได้ตามที่เราต้องการ


โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการกำหนด Parameters ซึ่งประกอบด้วย
C. การกำหนด Parameters
D. การกำหนด Height Parameters
C. กำหนด Parameters – เพื่อเป็นตัวควบคุมระยะกว้างและลึกของกล่อง


11.       กำหนด Dimension ให้แก่ Reference Plane ที่เป็นเส้นขอบทั้งแนวตั้ง – แนวนอน ดังรูป

12.       กำหนด Parameter “Width” ให้ Dimension แนวนอน โดยเลือก Dimension แนวนอนที่สร้างขึ้นในข้อ (11.) จากนั้นเลือกคำสั่ง <Add parameter…> ที่ Option Bar > Label > <Add parameter…>

13.       ที่ Parameter Properties > Parameter Data > Name: > ใส่ค่า “Width”
14.       กด OK

15.       กำหนด Parameter “Depth” ให้ Dimension แนวตั้ง เช่นเดียวกับข้อที่ (12.)-(14.)
16.       ผลลัพธ์ที่ได้

17.       ทดสอบ Parameter โดยแก้ไขค่า Width และ Depth ใน Family Type ที่ Home > Properties > Families Types

18.       ทดลองปรับเพิ่ม – ลด ค่า Parameter ในช่อง Width และ Depth แล้วกด Apply สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ Reference Plane

19.       ผลลัพธ์ที่ได้

D.      กำหนด Height Parameter – เป็นการสร้าง Reference Plane และกำหนดระยะความสูงของกล่อง


20.       เปิด Elevation View ขึ้นมาที่ Project Browser > Views > Elevations > Back (เลือก Veiw ไหนก็ได้ครับ)


21.       สร้าง Reference Plane ขึ้นมา หนึ่งเส้น เหนือเส้นระดับ Ref. Level

22.       กำหนด Dimension ระหว่างเส้นระดับ Ref. Level กับ Reference Plane ที่สร้างขึ้น

23.       กำหนด Parameter “Height” ให้ Dimension ที่สร้างขึ้น เช่นเดียวกับข้อที่ (12.)-(14.)
24.       ผลลัพธ์ที่ได้

25.       ทดลองปรับค่า Height ใน Family Type สังเกตการเปลี่ยนแปลง

No comments:

Post a Comment