Friday, December 16, 2011

การหมุน Plan ด้วยคำสั่ง Rotate True North

ยังคงวนเวียนในเรื่องของ Site นะครับ ^^

ปกติเวลาทำงานหรือเขียนแบบแปลน เราจะวางอาคารขนานกับแนวแกน ซึ่งใน Autodesk Revit เรียกเป็นทิศเหนือโครงการ (Project North) แต่ใน Site Plan เราจะแสดงขนาดกับทิศหรือทิศหรือจริง (True North) โดยในแต่ละ View เราสามารถเลือกตั้ง Orientation แต่ละแบบได้ครับ  

 1.      เริ่มจากเปิด Site Plan ขึ้นมา โดย Double Click ที่ Project Browser > View (All) > Floor Plan > Site
 2.      เราจะกำหนดให้รูปแบบการวางตัวของ Site ที่แสดงอยู่ปัจจุบัน เป็นการแนวขนานกับอาคาร


  3.      กำหนดให้ Site Plan แสดง Orientation แบบ True North ที่ Properties > Orientation เลือก True North


 4.      เลือกคำสั่ง Rotate True North ที่ Manage Tab > Project Location > Position > Rotate True North


 5.      เราจะหมดทิศ โดยอ้างอิงจากลูกศรทิศเหนือในแบบ AutoCAD ครับ
a.      เลือกคำสั่ง Place ที่ Option bar > place
b.      กำหนดจุดศูนย์กลางการหมุน
c.       กำหนดจุดอ้างอิง
จากนั้นหมุนทิศเหนือให้ชี้ขึ้นครับ 6.      ผลลัพทธ์ดังรูป 7.      เมื่อเราเปิด Level 1 เปรียบเทียบจะได้ดังรูปครับซึ่งเมื่อเรากำหนดแล้ว เราสามารถเปลี่ยนค่า Orientation กลับไปกลับมา ระหว่าง Project North และ True North ได้ในแต่ละ View ได้ที่  Properties > Orientation ครับ 

No comments:

Post a Comment