Sunday, January 27, 2013

Section ที่หายไป


หลายคนคงเคยประสบปัญหาสร้าง Section ขึ้นมาแล้ว พบว่าบาง View Section ที่สร้างมาหายไป ซึ่งสามารถสันนิฐานได้ 2 กรณี ดังนี้ครับ

A. การตั้งค่า Hide at scales coarser than...
     1. หากเราสร้าง Section ขึ้น ใน View ใดก็ตาม แล้วทดลองปรับ Scale ของ View นั้นให้หยาบขึ้น เช่น จาก 1:100 เป็น 1:200 อาจพบว่า Section นั้นที่เราสร้างขึ้นนั้น หายไป


     2. วิธีแก้ไข ให้เลือกที่ Section แล้วดูที่ Properties > Graphics > Hide at scales coarser than ซึ่งจะแสดงค่า Scale หยาบสุดที่ Section นั้นจะแสดงขึ้นใน View เช่น หาก ค่าแสดงที่ 1:100 หมายความว่า หาก View นั้นแสดง Scale ที่หยาบกว่า 1:100 Section นั้นก็จะไม่แสดงผล


B. Section ที่เขียน ไม่ขนานกับ View ที่เปิดอยู่
     1. หากเราทดลองสร้าง Section ใน Plan 2 Section ดังรูป โดยที่เส้นหนึ่งขนานกับแนวแกนนอน ส่วนอีกเส้นหนึ่งทำมุมเฉียงกับแนวแกนนอน
        เมื่อเราเปิด Elevation ด้านข้างขึ้นมาจะพบ Section เพียงเส้นเดียว คือ เส้นที่วางขนานกับแนวแกนนอน


     2. วิธีแก้ หากต้องการให้ Section นั้นแสดงใน View จำเป็นต้อง Rotate Section นั้นให้ขนานกับ View หรือ Elevation นั้น (ซึ่งบ้างครั้งการสร้างใหม่จะง่ายกว่าครับ ^ ^")


No comments:

Post a Comment