Thursday, April 12, 2012

พบกับ Basic Family Tutorial เร็ว ๆ นี้

ผมกำลังเขียน Tutorial เกี่ยวกับการสร้าง Revit Family เบื้องต้น โดยตัวอย่างจะเป็นการสร้าง "กล่อง" ที่เราสามารถปรับขนาดและเปลี่ยน Material ได้ตามต้องการ ซึ่งผมชอบใช้เป็นตัวอย่างในการสอนสร้าง Family เบื้องต้น และนำมาใช้ใน Project สำหรับวางแทน Furniture ในช่วงคิดแบบหรือยังหา Furniture ที่ถูกใจไม่ได้ ^^


No comments:

Post a Comment